| 

07

Revisions (31)

Showing the 20 most recent revisions. Show all 31 revisions.

No description entered

January 10, 2015 at 7:39:12 am by 朱信璁
  (Current revision)

No description entered

January 9, 2015 at 10:24:59 pm by 王羽萱
   

No description entered

January 9, 2015 at 9:15:27 pm by 王羽萱
   

No description entered

January 6, 2015 at 1:43:57 pm by 黃鈺婷
   

No description entered

January 3, 2015 at 5:51:47 pm by 黎依文
   

個人心得 應華系107級 黎依文40385131I

語言是人類主要的溝通工具,它可以是口語或書寫的,如同一般的文化,是透過學習而傳承的。此外,語言也可反映一個國家的文化。例如馬來西亞當地人的語言,我們在與他人溝通都會習慣性地加入其他種族的語言,從此可看出馬來西亞是個多元文化的國家。
還有同學在課堂上報告有關於新加坡的語言——“Singlish",這語言雖然不是標準的英文,但它因為是新加坡當地人民常用的語言而成為一種專屬新加坡的語言體系。最後,我個人覺得語言是一個非常有趣的溝通工具。

January 3, 2015 at 5:41:50 pm by 黎依文
   

No description entered

January 3, 2015 at 2:42:34 pm by 王軼
   

No description entered

January 3, 2015 at 2:13:01 pm by 王軼
   

No description entered

January 3, 2015 at 2:08:13 pm by 王軼
   

No description entered

December 31, 2014 at 1:14:47 am by 楊小津
   

No description entered

December 28, 2014 at 7:56:31 pm by 楊小津
   

No description entered

December 28, 2014 at 3:40:42 am by 麥淑賢
   

No description entered

December 28, 2014 at 1:43:27 am by 謝宜貞
   

No description entered

December 28, 2014 at 12:26:11 am by 謝宜貞
   

No description entered

December 28, 2014 at 12:22:03 am by 謝宜貞
   

No description entered

December 27, 2014 at 10:48:44 pm by 謝宜貞
   

No description entered

December 27, 2014 at 8:11:26 pm by 莊雅惠
   

No description entered

December 22, 2014 at 6:58:56 pm by 陳柏成
   

No description entered

November 24, 2014 at 3:29:55 pm by 謝宜貞
   

No description entered

November 23, 2014 at 9:42:59 pm by 林亭均
   
Show all revisions